Medi-Pack en medi-pack.nl zijn onderdeel van Stassen Packaging B.V.

Stassen Packaging B.V. 

Administratie

Ganzenweide 22

6171DA  STEIN

 

Telefoon: +31 [0] 85 009 06 39

Email: info@medi-pack.nl

ABN/AMRO Bank: NL06ABNA0432277072

KvK: 14070527

BTW-nummer: NL890054024B01

 

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN van Medi-Pack/medi-pack.nl, onderdeel van Stassen Packaging B.V.

Stassen Packaging B.V. (Hierna te noemen Medi-Pack)
H.o.d.n. Medi-Pack/medi-pack.nl

Ganzenweide 22
6171 DA Stein

KvK: 14070527


Artikel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 2 – Offertes
Artikel 3 – Overeenkomsten
Artikel 4 – Levering
Artikel 5 – Gebreken
Artikel 6 – Betalingen
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Niet toerekenbare tekortkoming
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting


Artikel 1
Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten, althans verkoop/ levering van goederen en of diensten door Stassen Packaging B.V. en/ of aan haar gelieerde ondernemingen, verder te noemen Medi-Pack.
2. Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die de wederpartij toepasselijk wenst.

Artikel 2
Offertes

1. Offertes zijn, indien niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, geheel vrijblijvend voor wederpartij en Medi-Pack. Een offerte heeft een geldingstermijn van ten hoogste 30 dagen.
2. De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Medi-Pack behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die Medi-Pack van invloed op deze prijzen acht, ook als deze wijzigingen bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, tenzij Medi-Pack met de wederpartij overeenkomt dat bepaalde prijzen vast voor een langere/ nader bepaalde periode gelden.
3. Door Medi-Pack opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3
Overeenkomsten
1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen met Medi-Pack gesloten, binden Medi-Pack eerst wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd.
2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden Medi-Pack eerst nadat deze schriftelijk jegens Medi-Pack zijn bevestigd.
3. Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, dan heeft Medi-Pack naar vrije keuze het recht de wederpartij tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren waarbij als schadevergoeding zal gelden van een bedrag groot 20% van de totale waarde van de overeenkomst, onverminderd het recht van Medi-Pack de daadwerkelijke schade te verhalen.
4. Medi-Pack behoud zich het recht voor om opdrachten van ander soort bedrijfsvoeringen dan waar deze site voor is bedoeld te ontbinden.

Artikel 4
Levering

1. De levering van goederen en diensten wordt geacht te hebben plaatsgevonden;
a. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door in ontvangstneming van de goederen.
b. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de goederen aan die vervoerder.
c. Bij verzending door vervoermiddelen van Medi-Pack, door de aflevering ten huize of aan het bedrijf van de wederpartij.
d. Na uitvoering van diensten.
2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij.
3. Medi-Pack is gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het laatste geval is Medi-Pack gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.
4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De door Medi-Pack opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5. Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
6. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Medi-Pack er niet voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken niet voldoen aan normen en/ of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
7. Bij overeenkomsten die volgens de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde een internationaal karakter hebben, geschiedt levering in beginsel af fabriek (Ex-Work). Wanneer er als leveringsconditie één van de overige ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.

Artikel 5
Gebreken
Klachttermijnen (reclame)

1. De wederpartij dient de geleverde goederen bij levering te onderzoeken. Hierbij dient deze na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
a) Indien het een levering betreft dat aan een of meer product- specifieke condities dient te voldoen; of aan de condities voldaan is.
b) Of de juiste zaken geleverd zijn en of dat in het juiste aantal is gebeurd.
2. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de wederpartij deze op de betreffende pakbon te vermelden in het bijzijn van de vervoerder/ verstrekker van de goederen; In ieder geval dient de wederpartij gebreken schriftelijk te melden aan Medi-Pack binnen 2 dagen na levering. Voor alle gereclameerde producten geldt dat deze een omschrijving van de reclame moeten bevatten.
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij te melden binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Medi-Pack.
4. Indien niet binnen de gestelde termijnen wordt gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen in deugdelijke en goede staat te hebben aanvaard.
5. Een correct ingediende reclame schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d kunnen geen grond voor reclame opleveren.
7. In het geval van gerechtvaardigde reclame heeft Medi-Pack steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen.
8. Opschorting dan wel compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6
Betalingen

1. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van geleverde goederen contant te geschieden bij levering van de goederen. Of via een betaal faciliteit op het internet zoals Paypal, Ideal en creditcard.
2. Indien van lid 1 schriftelijk is afgeweken, dient betaling in beginsel te geschieden binnen 14 dagen na facturatie. Een andere termijn dan bedoeld in de vorige zin kan enkel schriftelijk worden overeengekomen.
3. Indien de wederpartij kiest voor een automatische incasso als betalingswijze, is zij er voor verantwoordelijk dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat.
4. Indien de wederpartij een deel van het bedrag op een factuur, of een factuur in zijn geheel betwist, dient deze dat schriftelijk en binnen 8 dagen na facturatie te doen bij gebreke waarvan de factuur als juist wordt beschouwd.
5. De wederpartij is zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, indien deze het factuurbedrag niet of niet volledig betaald binnen de termijnen van lid 2 van dit artikel.
6. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim, is de wederpartij de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.
7. Is de wederpartij in gebreke gebleven of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen aan Medi-Pack, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 300,00 en te vermeerderen met Omzetbelasting.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van Medi-Pack onmiddellijk opeisbaar zijn.
9. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag van Medi-Pack zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van Medi-Pack ineens opeisbaar worden, onverminderd de overige rechten van Medi-Pack

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Medi-Pack geleverde zaken blijven eigendom van Medi-Pack totdat de koper alle verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst(en), en anderszins uit welke hoofde dan ook, jegens Medi-Pack is nagekomen. Het risico van de geleverde zaken blijft bij de wederpartij rusten.
2. Door Medi-Pack geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering bewerkt, verwerkt, vermengd en/ of doorverkocht worden. Medi-Pack verkrijgt in die gevallen het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaken.
3. In die gevallen waarin Medi-Pack haar eigendomsrechten wil uitoefenen, dient de wederpartij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toegang te verschaffen aan Medi-Pack en/ of ter uitoefening van de eigendomsrechten door Medi-Pack aangewezen derden, tot al die plaatsen waar de goederen van Medi-Pack zich kunnen bevinden.
4. Medi-Pack is gerechtigd om door haar geleverde zaken terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is, surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert.
5. De kosten van terugname komen voor rekening van de wederpartij.
6. De wederpartij is niet bevoegd zaken vallende onder een eigendomsvoorbehoud, te verpanden, of op enig andere manier te bezwaren.
7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Medi-Pack ommegaand daarvan op de hoogte te stellen.
8. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden, te behoeden voor beschadiging of bederf en hierin rekening te houden met de specifieke aard van een product.

Artikel 8
Niet toerekenbare tekortkoming

Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van Medi-Pack personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbeperkingen, bedrijfsstoringen bij Medi-Pack of leveranciers van Medi-Pack alsmede toerekenbare tekortkomingen van onze leveranciers waardoor Medi-Pack haar verplichtingen niet kan nakomen en overigens alle omstandigheden die volgens wet en jurisprudentie als zodanig worden aanvaard. In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen is Medi-Pack gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade. Medi-Pack is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds zijn verricht.

Artikel 9
Aansprakelijkheid

1. Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Medi-Pack niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Medi-Pack steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken of verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd/ verricht zijn.

Artikel 10
Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

1. Op overeenkomsten met Medi-Pack zijn uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De rechter, bevoegd naar de vestigingsplaats van Medi-Pack, is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Medi-Pack het recht de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 Medi-Pack - Medisch verpakkingsmateriaal tot 70% korting | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel